Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PimpmyNails worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PimpmyNails ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pimp my Nails is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt Pimp my Nails dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. PRIJZEN /AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen van Pimp my Nails zijn vrijblijvend en Pimp my Nails behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten
4. RETOURZENDINGEN
4.1 Alle artikelen, met uitzondering van de artikelen benoemd in 4.5, kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt.
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Pimp my Nails worden afgeleverd. U betaalt echter wel de verpakkingskosten van € 2,50 en de verzendkosten voor het versturen naar u toe, u betaalt ook het retour verzenden aan Pimp my Nails. Tevens betaalt u administratie kosten van  € 10,-. Aangezien Pimp my Nails diverse handelingen heeft moeten verrichten. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Pimp my Nails onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Pimp my Nails zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Pimp my Nails zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Paragraaf 4.3 geldt alleen als de bestelling onbeschadigd wordt geretourneerd.
4.4 Wij nemen vloeistoffen, acryls  en gels NIET terug uit hygiënische gronden.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
5. BETALINGEN
5.1 Overschrijving via bank  PimpmyNails (IBAN: NL71INGB0004554541), tevens u bestelnummer vermelden, deze vind u op de bestel bevestiging.
5.2 Ideal
5.3 Paypal
5.4 Pinnen in winkel
5.5 Contant in winkel
6. LEVERING
6.1 De door Pimp my Nails opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.   Â
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Glamour nagelproducten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over
8. RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Pimp my Nails daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft Pimp my Nails de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Pimp my Nails te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
9. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Pimp my Nails (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Pimp my Nails niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Pimp my Nails
9.2 De administratie van Pimp my Nails geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2022 pimpmynails.nl | sitemap | rss